VYPALOVÁNÍ

1. Start Programy Nero 8 Premium data Nero Burning ROM.
2. Vyberte typ disku.
3. Vyberte typ kompilace.
4. Klikněte na Nové.
5. Pokud není prohlížeč otevřen, klikněte na ikonu . Na pravé straně označte položky které chcete vypálit a
přetáhněte je do levé části okna.
Jednoduše přetáhněte všechny soubory
k vypálení do tohoto prostoru a pusťte.
6. Pokud je pro data na disku dostatek místa, bude stupnice zaplnění v zelené barvě, žlutá barva signalizuje
nedostatek místa na disku s kapacitou 650 MB, červená barva signalizuje nedostatek místa na disku s kapacitou
700MB takže na disk nebudou vypálena všechna data. Nadbytečná nebo nepotřebná data odstraníte
z kompilace kliknutím na .
15
7. Klikněte na Vypálit a zvolte požadované parametry (způsob zápisu, počet kopií …).
8. Během procesu vypalování, můžete vybrat možnosti: Po skončení vypnout počítač nebo Zkontrolovat zapsaná
data. Proces vypalování zastavíte kliknutím na Storno.
9. Pro ukončení vypalování klikněte na OK, pokud chcete opakovat vypalování vyberte Vypálit znovu.
 
Kopírování
1. Vyberte typ disku. Jako typ kompilace vyberte Kopie disku.
2. Jestliže máte k dispozici dvě mechaniky, vložte kopírovaný disk do zdrojové mechaniky a prázdný disk do
cílové. Pokud máte k dispozici jen jednu mechaniku, vložte nejprve kopírovaný disk.
3. Vyberte záložku Vypálit a nastavte parametry pro vypalování.
4. Zavřete mechaniku (nebo obě mechaniky) a klikněte na Kopírovat.
5. Během procesu vypalování, můžete vybrat možnosti: Po skončení vypnout počítač nebo Zkontrolovat zapsaná
data. Proces vypalování zastavíte kliknutím na Storno.
6. Pro ukončení 16 vypalování klikněte na OK, pokud chcete opakovat vypalování vyberte Vypálit znovu.
 
Podporované typy disků
CD-ROM (ISO)
Audio CD
Mixed Mode CD
CD EXTRA
CD Copy
Video CD
Super Video CD
miniDVD
CD-ROM (Boot)
CD-ROM (Hybrid)
CD-ROM (UDF)
CD-ROM (UDF/ISO)
DVD-ROM (UDF/ISO)
DVD-ROM (UDF)
DVD-ROM (Boot)
DVD-Video
DVD Copy
DVD-ROM (IS0)
 
Datové CD
Na CD uložíte všechny druhy dat, pokud vyberete druh kompilace CD (ISO, UDF nebo ISO/UDF).
V záložce ISO můžete vybrat jako formát zápisu dat buď Mode 1 nebo Mode 2/XA. V minulosti byl problém s mechanikami,
které nebyly schopné číst CD s Mode 1. Dnes tento problém již není aktuální, protože takových mechanik je už jen
velmi málo. Pokud byste na jedno CD vypalovali data v obou režimech, mohlo by se stát, že disk bude nečitelný kvůli
nedostupnému formátu.
Disk s ISO9660 jako systémovou složkou může být načten
ve všech operačních systémech. Na prvním stupni (Level 1)
podporuje pojmenováni složek v délce osmi znaků (A-Z, 0-9, _ ) a
rozšíření v délce tří znaků. Maximální počet úrovní je osm (včetně
základní). Na druhém stupni (Level 2) je povoleno 31 znaků a jsou
čitelné pro Windows 95 a vyšší, zatímco DOS a Windows 3.1 mají
se čtením dlouhých názvů obyčejně problém. Pokročilejší je verze
ISO9660:1999, která podporuje názvy složek v délce 207 znaků a
uspořádaní do několika úrovní.
UDF systémová složka byla vytvořena pro potřeby přepisovatelných
medií a DVD, protože ISO9660 již nemohla uspokojit jejich potřeby.
Především je UDF optimalizováno pro uložení velkého množství
dat a usnadnění modifikování existujících systémových složek. Je
možné vypálit tzv. UDF most pro CD, které obsahuje obě, UDF i
ISO9660. UDF je čitelné pro Windows 98 a Windows 2000 bez
dalších speciálních ovladačů.
17
K dispozici máte nabídku pro UDF/ISO. Data jsou na kompilaci vypálená pouze jedenkrát, ale zobrazí se dva obsahy,
které Vám umožní využít CD jako Most pro CD.
 
- Multisekční CD
Výhodou je, že můžete vytvořit vícesekční CD, na které je možné zapisovat dokud není zcela plné. Vyberte Otevřít disk
s více oddíly v záložce Sekce.
Vytvoření první sekce na disku.
Vytvoření druhé, třetí atd. sekce na disku. V mechanice musí
být datové CD, na kterém již byla vytvořena první sekce a
nebylo uzavřeno pro další sekce.Přístupné budou na disku
všechny vypálené sekce.
Nedojde k vytvoření vícesekčního disku. Přístupná bude na
disku poze poslední vypálená sekce.
Doporučujeme používat tuto funkci, jestliže pravidelně (například každý týden) zálohujete velké množství dat a
provázaných souborů. Nevýhodou při vypalování CD jako multisekční je, že budou vypáleny také soubory, ve kterých
nebyly provedeny od poslední zálohy žádné změny. Tomuto předejdete, pokud v záložce Sekce – Možnosti zvolíte
Nahradit soubory v kompilaci a Přidat nové soubory ke kompilaci. Nero nebude tedy hledat provázané soubory se
složkami na disku a vypálí jen Vámi vybrané. Tím omezíte plýtvání místem na disku, kam by se jinak vypalovala již dříve
zálohována (nezměněná) data.
Jestliže zálohujete provázané soubory, dejte pozor na to, aby skutečně všechny související soubory byly vypáleny na
jednom CD.
18
- Smazání dat z přepisovatelného CD
Aby bylo možné smazat data vypálená na disku, je potřeba, aby tento disk byl přepisovatelný, tzn. CD-RW, DVD+RW
nebo DVD-RW. Kromě toho musíte také vlastnit vypalovačku, která tato media podporuje.
1. Vyberte Vypalovačka Vymazat přepisovatelný disk.
2. Vyberte požadovanou vypalovačku, je-li jich k dispozici víc a zvolte metodu smazání. Rychlé vymazání
znamená, že data nebudou z disku smazána všechna i když se poté disk jeví jako prázdný. Takto smazána
data je možné znovu obnovit i jiným uživatelem, proto tuto metodu nepoužívejte pro mazání důvěrných dat.
Úplné vymazání odstraní všechna data bez možnosti je znovu vyvolat.
3. Klikněte na Vymazat.
 
Hudební CD
Hudební CD vytvoříte, pokud vyberete druh kompilace Hudební CD. Bude obsahovat soubory s hudbou, které mohou
být přehrávané na jakémkoliv zakoupeném CD-přehrávači. Hudba musí být uložena v CDA formátu nebo do něj
převedena.
Zvolte Normalizovat všechny zvukové soubory pokud máte hudební složky z několika zdrojů - různé nastavení hlasitosti
nebo ekvalizéru by mohly být na nové nahrávce znát. Pokud si nepřejete, aby mezi nahrávkami byly mezery, označte
Nedělat mezery mezi stopami.
19
- Možnosti CDA
Pokud je zdrojem pro vypálení kompilace CD/DVD, je třeba nastavit v záložce Možnosti CDA metodu vypalování:
- Metoda dle volného místa (výchozí) – CDA soubory se ukládají do vyrovnávací paměti. Pokud není dostatek
místa, objeví se odkaz na stopu.
- Metoda dočasných souborů - CDA soubory se ukládají do vyrovnávací paměti. Pokud není dostatek místa,
objeví se upozornění na chybu.
- Metoda odkazů – CDA soubory jsou řešeny jako odkazy na stopy. Zdrojové médium může být jedině CD/DVD
mechanika, nikoliv CD/DVD-přehrávač.
- Metoda dle mechaniky – CDA soubory jsou řešeny jako odkazy na stopy tam, kde je to možné, v ostatních
případech je využita metoda dočasných souborů.
Když dáte poté kompilaci vypálit, doporučujeme zvolit pro první dvě metody způsob zápisu Disk najednou. Při použití
třetí možnosti (metody odkazů), můžete kompilaci vypálit jedině zápisem Stopa najednou. Tento disk bude poté čitelný
pouze pro mechaniku počítače, nikoliv pro CD/DVD-přehrávač. Při poslední metodě záleží zdroji dat.
 
- Přehrát stopu
Dříve než spustíte vypalování připravených souborů, můžete si je jednotlivě přehrát stisknutím tlačítka Přehrát. Jestliže
máte nachystány k vypalování hudbu, která je zároveň uložena na hard disku, můžete tuto editovat kliknutím na Úpravy…
otevřete tím Nero Wave Editor 3.
 
- Možnosti zvukové stopy
Pro otevření možností klikněte dvakrát na stopu.
 
- Vlastnosti stopy
Zde můžete uvést autora a název zvukové stopy, které se budou zobrazovat na LCD displeji CD-přehrávače při čtení
disku (pokud tuto funkci přehrávač podporuje). Nastavíte také délku mezer mezi jednotlivými stopami nebo plynulé
20 prolnutí stop.
 
- Indexy, hranice a rozdělení
Nový index nastaví novou pozici pro rozdělení například dlouhohrající skladby. Na CD-přehrávači budete mít poté
možnost přeskočit na další pozici jako na novou stopu. Pokud kliknete na Rozdělit, dlouhotrvající skladbu rozdělíte
fakticky na dvě (či více) oddělené stopy. Nové stopy je možné nezávisle na sobě přejmenovat nebo specifikovat délku
mezery mezi nimi. Kliknutím na Přehrát spustíte přehrávání stopy od odznačeného místa. Přehrávání zastavíte kliknutím
na Stop. Pro smazání nově nastavených pozic klikněte na Vymazat.
 
- Filtry
Na levé straně okna je několik filtrů. Vyberte ten, který chcete použít a nastavte jej na požadovanou hodnotu. Například
chcete-li odstranit šumy ze zvukové stopy, zaklikněte Redukce šumu a hodnoty nastavte pomocí posuvníků. Můžete
samozřejmě použít najednou několik filtrů.
Stopy se pomocí filtrů upravují nedestruktivně, tzn. že originální nahrávka není změněná a je proto možné kdykoliv filtry
odstranit a vrátit se k původnímu zvuku.
- Normalizace – nastavení hlasitosti stopy na standardní úroveň. Může být vhodný k úpravě hlasitosti stop, které
byly načteny z různých zdrojů. Metoda RMS /střední odchylka hodnoty) nastaví průměrnou hlasitost stopy
na nastavenou hodnotu. Metoda Maximum nastaví hlasitost na takovou hodnotu, u které nedojde k ořezání
signálu.
- Odstranění praskání – odstranění lupání a praskání (podobné jako u starých poškrábaných LP desek).
- Redukce šumu – odstranění veškerých zvuků všech frekvencí, které jsou pod nastavenou úrovní. Pokud
zvuková stopa obsahuje na pozadí stálý šum, může být tímto způsobem zcela odstraněn.
- Postupné zesílení – nastavení délky postupného zesílení z ticha do plné hlasitosti.
- Postupné zeslabení – nastavení délky postupného zeslabení z plné hlasitosti do ticha.
- Rozšíření sterea – nastavení většího nebo menšího stereo efektu hudby. Tato funkce může fungovat jedině
v případě, že je originální stopa nahrána stereo.
- Karaoke – pro dosažení požadovaného efektu je potřeba vyzkoušet nastavení posuvníků individuálně u každé
stopy. Pro kontrolu nastavení klikněte na Vyzkoušet vybrané filtry a pokud jste s výsledkem spokojeni, potvrďte
nastavení kliknutím na OK. U názvu stopy se poté objeví upozornění na nastavený filtr.
- Ozvěna – přidání ozvěny k hudební stopě.
- Ekvalizér – nastavení efektů hudby (výšky, basy) a frekvence. Pro kontrolu nastavení klikněte na Vyzkoušet
21 vybrané filtry.
- Vytvoření mp3 formátu
 
Nero Burning ROM dokáže změnit klasickou zvukovou stopu na stopu ve formátu mp3 nebo mp3PRO. Tyto formáty jsou
oblíbené zejména na internetu, protože poskytují dobrou kvalitu zvuku a zároveň malou velikost souboru. Pokud chcete
vypálit mp3 jako data, zvolte při výběru disku CD-ROM (ISO), pokud máte vybráno jako typ kompilace Hudební CD,
mp3 formát se při vypalování automaticky změní na tradiční zvukový záznam!
 
- Vytvoření mp3 ze stop na audio CD
1. Vložte CD s hudbou do mechaniky počítače.
2. Vyberte Doplňky Uložit stopy.
3. Pokud máte víc mechanik, vyberte tu ve které je vložen disk.
4. Načte se seznam stop. Pokud bylo CD vypáleno s pojmenováním jednotlivých stop, toto pojmenování bude
převzato. Jestliže chcete uložit v novém formátu jen některé stopy, musíte je vybrat. Pokud si přejete převést
všechny stopy, jsou již označeny.
5. Zvolte formát stop.
6. Vyberte pozici, kam mají byt stopy v novém formátu uloženy.
7. Klikněte na Možnosti a zaklikněte Automaticky vytvářet M3U seznam uložených stop pro vytvoření playlistu.
8. Pokud jste s nastavením spokojeni, klikněte na Spustit. Začne překódování na nový formát. Okno můžete
zavřít.
22
- Vytvoření mp3 ze stop na hard disku
1. Vyberte Doplňky Převod formátu souborů.
2. Klikněte na Přidat a vyberte soubory, u kterých chcete změnit formát.
3. Zvolte výstupní formát.
4. Pokud kliknete na Nastavení, můžete upravit frekvenci, zvolit kvalitu šifrování atd.
5. Klikněte na Spustit. Zobrazí se průběh akce.
Takto změníte formát stop nejen na mp3, ale také na další (wma, wav, aif, mp4).
Počet překódování je omezen - po vyčerpání je potřeba nainstalovat plug-in z www.nero.com.
23
- MU3 playlist
 
Nero Burning ROM podporuje seznam zvukových souborů v textovém formátu ASCII, které jsou označené jako playlisty
a jsou ve formátu MU3. Mohou být editovány například pomocí Windows Notepad. Pokud přetáhnete MU3 soubor do
kompilace, Nero připojí všechny položky z playlistu do audio kompilace.
Výhodou je, že můžete specifikovat informace a autorovi a titulu ve zvukovém souboru. Tímto způsobem můžete
importovat informace o stopě i v případě že byla uložena ve formátu wav, přestože tento formát to běžně nedovoluje.
Playlist je možné vytvořit pokud ukládáte stopy ze zvukového CD do mp3 formátu (viz. výše). Klikněte na Možnosti a
zaklikněte Automaticky vytvářet M3U seznam uložených stop.
 
- Databáze informací o CD
Bohužel většina zvukových nosičů neobsahuje žádné informace o stopách, které obsahují. Obvykle je potřeba vložit je
manuálně. Nero Burning ROM má zabudovanou databázi CD a titulů, vytvořenou pro vyhledávání informací o oficiálně
vydaných CD.
Stažení celé databáze může trvat až jeden den (záleží na konfiguraci Vašeho PC), ale jakmile je jednou nainstalována,
můžete v ní pracovat rychle a bez problémů. Stahování můžete v jeho průběhu kdykoliv zastavit, ale nedoporučujeme
to – podruhé by se muselo začít se stahováním opět od začátku.
1. Vyberte Databáze Importovat internetovou databázi.
2. Objeví se dialogová okna s upozorněním. Klikněte na Ano a poté na OK.
3. Zvolte cílovou cestu pro databázi.
4. Po dokončení stahování se objeví dialogové okno s dotazem, zda si přejete použít databázi jako programovou
databázi pro Nero. Klikněte na Ano.
Máte samozřejmě možnost vytvořit si vlastní databázi informací.
1. Ve Windows Explorer vytvořte cílovou složku pro databázi.
24
2. Vyberte Databáze Vytvořit novou uživatelskou databázi.
3. Zvolte cílovou cestu databáze, resp. najděte Vámi vytvořenou složku ve Windows Explorer.
4. Po dokončení se objeví dialogové okno s dotazem, zda si přejete použít databázi jako programovou databázi
pro Nero. Klikněte na Ano.
Změnu nastavení databáze provedete: Soubor Možnosti záložka Databáze.
 
Smíšený disk
Tento typ disku vypálí v jedné sekci data i hudbu (využijete například při zálohování PC her). Některé starší přehrávače
mohou mít s tímto typem problémy, proto doporučujeme využívat raději typ kompilace CD EXTRA.
Pokud zvolíte typ kompilace Smíšené CD, objeví se po kliknutí na Nový oddíl pro data. Pokud na něj kliknete zobrazíte
oddíl pro zvuk. Připravte kompilaci a klikněte na Vypálit.
 
CD EXTRA
Tento typ disku vypálí v jedné sekci data a ve druhé sekci hudbu. Proto i starší přehrávače tento disk přehrají, resp.
přehrají jen sekci s hudbou a dat si nevšímají. Jako data tedy můžete mít na disku uloženy informace o CD, texty písní,
obrázky apod.
Pokud je album sestaveno
z více disků, napište počet
(běžná jsou například dvojalba)
Vložení obrázků z přední
a zadní strany
Změna jazyka
25
Prostředí se kterým budete pracovat je v podstatě stejné jako u Smíšeného CD.
 
Video CD / SuperVideo CD
Pro vypalování videa je mnohem vhodnější Nero Vision 4, nicméně i Burning ROM Vám tuto možnost nabízí. Zvolte
jako kompilaci buď Video CD nebo Super Video CD – obě poskytují v podstatě podobné možnosti. Pomocí Video CD
vypálíte pouze složky, které jsou v MPEG-1 formátu / pomocí Super Video CD pouze formát MPEG-2 (Nero vytvoří
automaticky z jiných video formátů tyto formáty).
Pokud chcete na CD uložit soubory navíc (například textový soubor nebo software pro přehrávání videa ve Vašem PC),
vložte je na kompilaci do schránky data. Filmy a související obrázky (například obal na CD) vložte do schránky Filmy /
obrázky.
Pokud MPEG soubor nemá znaky VCD, Nero tento chybný formát objeví a nabídne uživateli možnosti jak pokračovat.
Jestliže zvolíte ignorovat komptabilitu, bude CD vypáleno beze změn. Tento krok je doporučován pouze zkušeným
uživatelům.
V závislosti na lokalitě, ve které se nacházíte, jsou zapotřebí různé systémy : PAL nebo NTSC. Pokud zvolíte špatný
systém, bude obraz nekvalitní nebo černobílý.
 
miniDVD
V podstatě je miniDVD stejné jako CD-R nebo CD-RW zapsané
ve formátu UDF ale s DVD strukturou. Poskytuje stejné technické
možnosti a kvality jako DVD, můžete vytvořit kapitoly, animované
menu, podporuje titulky a audio záznam obsahující reálný digitální
vícekanálový zvuk.
Vypálit miniDVD můžete jedině pokud je dostupný DVD-Video
formát. Tento formát není možné vytvořit pomocí Nero Burning
ROM, ale vytvoříte jej v Nero Vision 4. Pokud se snažíte do
kompilace (do složky VIDEO_TS) zařadit záznam v jiném než
DVD-Video formátu, zobrazí se tato informace:
26
Bootovací CD
Počítač může být spuštěn z bootovacího CD pouze pokud jeho BIOS tuto funkci podporuje nebo pokud SCSI CD-ROM
mechanika je používána. Mechanika musí být připojena k SCSI adaptéru s vlastním BIOS jehož nastavení může být
podle toho změněno. Nicméně ne všechny operační systémy je možné tímto způsobem spustit.
Bootovací CD je vytvořeno s použitím tzv. El Torito specifikace.
 
Hybridní CD
Pokud chcete vytvořit tento typ CD, zvolte jako typ kompilace CD-ROM (hybridní).
Vytvořené CD obsahuje soubory pro PC (ISO) i pro Apple Macintosh (HFS). Nero vytváří pouze nesdílená CD, to
znamená, že pokud chcete data používat na obou typech počítačů, musíte je na CD uložit dvakrát – jednou v sektoru
ISO a podruhé v sektoru HSF. Nezapomeňte, že oba typy dat se musí vejít na CD, musí být tedy menší než 640 MB!
 
Vypalování DVD
S Nero Burning ROM můžete vypalovat DVD disky pokud je již DVD-Video formát k dispozici. Pokud ale chcete klasický
video formát změnit na DVD-Video formát musíte použít Nero Vision 4.
Jako typ disku vyberte DVD. Jako typ kompilace můžete vybrat DVD-ROM (ISO, UDF nebo ISO / UDF), případně
bootovací DVD_ROM. Vlastnosti kompilací jsou stejné jako u CD-ROM (viz. výše).
27
Možnosti vypalování
Pokud kliknete na ikonu , zobrazí se informace o nastavení vypalovačky. Minimálně jednou položkou mezi
vypalovačkami bude Image Recorder, se kterou můžete uložit kompilaci na hard disk jako Obraz CD. Následně vypálíte
tuto složku pomocí Nero Burning ROM nebo si jí můžete prohlédnout v Nero ImageDrive. Pokud máte k dispozici víc
vypalovaček, označte tu, na které chcete vypalování provést.
- Obraz CD (Image File)
Obraz CD obsahuje data z kompilace, kterou si přejete uložit. Můžete vypálit libovolný počet kopií této složky nebo vidět
její obsah. Složku vytvoříte tak, že v Možnostech vypalovačky zvolíte Image Recorder a potvrdíte OK. Poté nachystejte
kompilaci pro vypálení a pokračujte jako při normálním vypalování. Dříve než samotné vypálení kompilace začne, objeví
se dialogové okno pro uložení kompilace. Pokud Obraz CD neuložíte, nebude možné v této chvíli kompilaci ani vypálit.
Po uložení se vypalování spustí automaticky. Pokud si při dalším vypalování nepřejete kompilaci uložit jako Obraz CD,
vyperte v Možnostech vypalovačky jinou možnost než Image Recorder.
Pokud budete chtít později vypálit kopii kompilace, která je uložená jako Obraz CD, jednoduše na ní klikněte. Otevře se
 
Nero Burning ROM připravené k vypalování.
- Protokol o vypalování
Pokud chcete vytisknout nebo uložit protokol o vypalování, klikněte po ukončení vypalování na Podrobnosti a vyberte co
s protokolem chcete udělat. Doporučujeme uložit protokol pokud se vypalování z nějakého důvodu nezdařilo.
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -