Nástroje

Nástroje
Nástroj označení
Pro výběr nástroje klikněte na .
Tento nástroj slouží k označení objektů na pracovní desce. Použijte myš pro přesouvání, otáčení nebo ke změně
velikosti označeného objektu. Pro smazání označeného objektu klikněte na klávesu Delete.
Nástroj pro čáry
Pro výběr nástroje klikněte na .
Pomocí myši nakreslete čáru. Pro další úpravu objektu na něj klikněte pravým tlačítkem myši.
- Uspořádat – určete pozici označeného objektu vůči ostatním objektům (nahoru, dolů, posunout nahoru,
posunout dolů).
75
- Zarovnat – zarovná označený objekt podle vodorovné / svislé osy nebo podle strany.
- Geometrie – umístí objekt na ose x a y.
- Vlastnosti – nastavení tloušťky a barvy čáry , jejich odstínů, sytosti a jasu. Pokud kliknete na , čáru
z připravovaného projektu odstraníte (resp. nebude viditelná). Okno Vlastností se otevře také pokud na
označený objekt dvakrát poklikáte.
Nástroj pro obdélníky
Pro výběr nástroje klikněte na .
Pomocí myši nakreslete obdélník (nebo čtverec). Pro další úpravu na označený objekt klikněte pravým tlačítkem myši.
- Seskupit – pokud označíte dva nebo více objektů (držte Ctrl a vybírejte na objekty myší) a vyberete tuto
možnost, objekty se spojí v jeden. Pro jejich opětovné rozdělení použijte možnost Zrušit seskupení.
76
- Uspořádat – určete pozici označeného objektu vůči ostatním objektům (nahoru, dolů, posunout nahoru,
posunout dolů).
- Zarovnat – zarovná označený objekt podle vodorovné / svislé osy nebo podle strany.
- Geometrie – umístí objekt na ose x a y, nastavení výšky a šířky objektu a také úhlu otočení.
- Vlastnosti – v první záložce Pero nastavíte tloušťku a barvu okrajů, jejich odstínů, sytosti a jasu. V záložce
Výplň nastavíte stejné parametry u výplně objektu. Pokud kliknete na , okraj nebo výplň z připravovaného
projektu odstraníte (resp. nebude viditelná). Okno Vlastností se otevře také pokud na označený objekt dvakrát
poklikáte.
Nástroj pro elipsy
Pro výběr nástroje klikněte na .
Pomocí myši nakreslete elipsu (nebo kruh). Pro další úpravu na označený objekt klikněte pravým tlačítkem myši.
Možnosti úpravy jsou stejné jako u nástroje pro obdélníky (viz. výše).
77
Nástroj pro umělecký text
Pro výběr nástroje klikněte na .
Klikněte myší do prostoru pracovní plochy a napište text. Pro další úpravu textu na něj klikněte pravým tlačítkem myši.
Možnosti úpravy Seskupit, Zrušit seskupení, Uspořádat, Zarovnat a Geometrie jsou stejné jako u nástroje pro obdélníky
(viz. výše).
- Vlastnosti – v záložce text můžete napsaný text ohnout, otočit text o 180 stupňů nebo editovat. V záložce
Písmo nastavíte druh a velikost písma.
Nástroj pro textové pole
Pro výběr nástroje klikněte na .
Klikněte myší do prostoru pracovní plochy a vytvořte textové pole požadované velikosti. Pro další práci s textovým
polem na něj klikněte pravým tlačítkem myši. Možnosti úpravy Seskupit, Zrušit seskupení, Uspořádat, Zarovnat a
Geometrie jsou stejné jako u nástroje pro obdélníky (viz. výše).
- Vlastnosti – v záložce Ohnutí můžete napsaný text ohnout nebo otočit text o 180 stupňů. V záložce Obraz CD
zvolte jako výplň textového pole libovolný obrázek, který můžete dál editovat po kliknutí na Efekty. V záložce
Textové pole napište text a upravte jej podle Vašeho přání. Napsaný text se poté objeví v připraveném
textovém poli na pracovní ploše. Pokud se chcete vyhnout pozdějšímu 78 poškození textu při další práci na obalu,
zaklikněte možnost Jen pro čtení. Text bude poté chráněn proti přepsání.
Nástroj pro seznam stop
Pro výběr nástroje klikněte na .
Klikněte myší do prostoru pracovní plochy a vytvořte textové pole požadované velikosti. Pro další práci s textovým
polem na něj klikněte pravým tlačítkem myši. Možnosti úpravy Seskupit, Zrušit seskupení, Uspořádat, Zarovnat a
Geometrie jsou stejné jako u nástroje pro obdélníky (viz. výše). Pokud najedete kurzorem do levého horního rohu
textového pole, zobrazí se dvě ikony – usnadní Vám tak přístup k Datům a Vlastnostem, které byste jinak hledali pod
pravým tlačítkem myši.
- Data – upřesněte data o dokumentu, nahrávce nebo interpretovi a vložte seznam stop.
- Vlastnosti – možnosti uprav jsou podobné jako u Textového pole (viz. výše), v záložce stopy upravte text stop
a jejich celkový vzhled a uspořádání. Pro rychlý náhled klikněte na Zobrazit okno se vzorkem.
79
Nástroj pro adresář
Pro výběr nástroje klikněte na .
Tento nástroj poskytuje v podstatě stejné možnosti jako Nástroj pro seznam stop (viz. výše), jen s tím rozdílem, že se
jedná o seznam adresářů.
Nástroj pro obrázky
Pro výběr nástroje klikněte na .
Po kliknutí na nástroj se otevře průzkumník, ve kterém
vyberte požadovaný obrázek. Pro další práci s textovým
polem na něj klikněte pravým tlačítkem myši. Možnosti
úpravy Seskupit, Zrušit seskupení, Uspořádat, Zarovnat a
Geometrie jsou stejné jako u nástroje pro obdélníky (viz.
výše).
- Efekty – upravte obrázek pomocí různých efektů,
přizpůsobte jas, kontrast a další (více v kapitole
Práce s obrázky).
80
- Vlastnosti – obsahuje jedinou záložku Obraz CD, kde můžete vybrat ze souboru jiný obrázek a také pracovat
s efekty. Pokud máte nainstalován scanner, naleznete naskenované obrázky pod tlačítkem TWAIN.
Nástroj pro pole
Pro výběr nástroje klikněte na .
Po kliknutí na nástroj se zobrazí seznam polí pro vložení na pracovní plochu. Vyberte požadovaný a umístěte pole,
přizpůsobte jeho velikost a natočení.
Pro další práci s textovým polem na něj klikněte pravým tlačítkem myši. Možnosti úpravy Seskupit, Zrušit seskupení,
Uspořádat, Zarovnat a Geometrie jsou stejné jako u nástroje pro obdélníky (viz. výše).
- Vlastnosti – v záložce Pole napište text, který se má v textovém poli objevit. V ostatních záložkách
81
Pomocné nástroje
- Pravítko
Pravítko Vám umožní orientovat se ve velikostech objektů na pracovní ploše. Pokud není zobrazeno, klikněte Zobrazit
Pravítko.
- Vodítka
Vodítka jsou pomocné čáry, které nebudou při tisku vidět. Slouží k tomu, aby se vám například lépe zarovnávaly objekty
a texty na pracovní ploše. Vytvoříte je jednoduše tak, že kurzorem najedete na horní nebo dolní pravítko a odtud vodítko
vytáhnete. Druhou možností je Zobrazit Vodítka... a zadat parametry vodítek. Pro odstranění vodítka jej označte a
vyberte Vymazat.
Pokud se chcete na práci podívat aniž by Vás zobrazená vodítka rušila, vyberte Zobrazit odznačte Zobrazit
vodítka.
- Mřížka
Mřížka Vám stejně jako vodítka pomůže správně rozmístit objekty nebo texty na pracovní ploše. Pro její nastavení
vyberte Zobrazit Nastavení mřížky... Aby byla zobrazena na ploše nezapomeňte označit možnost Ukázat mřížku.
Pokud se chcete na práci podívat aniž by Vás zobrazená mřížka rušila, vyberte Zobrazit odznačte Zobrazit mřížku.
- Přiblížení / Oddálení
Přiblížení budete určitě potřebovat při detailní práci. Můžete použít klávesnici (pro zvětšení Ctrl +, pro zmenšení Ctrl
- ) nebo cestu Zobrazit Zvětšit Zvětšit / Zmenšit. Pokud zvolíte možnost Zobrazit vše vrátí se obraz do původní
velikosti. Jestliže chcete zvětšit určité místo vyberte Zobrazit oblast a pomocí myši požadovanou oblast vyberte.
82
- Oříznutí
Pokud na pracovní plochu vložíte obrázek, který výrazně přesahuje plochu obalu na CD, můžete obrázek buď zmenšit
pomocí myši, nebo jej oříznout vybráním Zobrazit Ořezávat objekty. Z velkého obrázku můžete tak vyříznout například
zajímavý detail.
 
Vytvoření obalu
1. Vyberte typ krabičky, pro kterou chcete obal vytvořit. Zvolte buď prázdný dokument nebo už připravenou
šablonu a klikněte na OK.
2. Otevře se pracovní plocha s nástroji, se kterými jsme se již seznámili v předchozí kapitole Nástroje.
Z pracovní plochy je barevně vydělena část, která ohraničuje budoucí obal.
3. Pro přepínání mezi jednotlivými částmi obalu, klikněte na požadovanou záložku v dolní části pracovní plochy.
4. Pomocí nástrojů vytvořte obal na zadní a přední booklet, vsádku nebo popisek přímo na CD. Jednotlivá okna
můžete uspořádat na sebe, pod sebou nebo vedle sebe výběrem v Okno.
5. Hotový obal uložte: Soubor Uložit / Uložit jako.
83
Vytvoření a úprava šablon
1. Pokud v úvodním dialogu označíte Vytvořit novou šablonu, bude vytvořený a uložený soubor přidán do nabídky
šablon.
2. Jestliže chcete šablonu upravit, nejprve ji otevřete Soubor Otevřít. Najděte pomocí průzkumníka místo kde
máte uložen program Nero Cover Designer a otevřete složku Templates. Zvolte typ zobrazených souborů
.nct, označte požadovaný soubor a klikněte na Otevřít.
3. Před otevřením se zobrazí dialogové okno. Pokud chcete upravovat zvolenou šablonu vyberte Ano, pokud
ale chcete z vybrané šablony vytvořit vlastní dokument a tím pádem uloženou šablonu needitovat, klikněte na
Ne.
4. Upravenou šablonu uložte: Soubor Uložit / Uložit jako.
84
Práce s obrázky
Efekty
K dispozici máte celou řadu efektů, díky kterým můžete obrázek změnit podle svých představ.
- Přizpůsobit
Jas
Kontrast
85
Gama
Vyrovnat
Automaticky nastaví vhodné vyvážení jasu, kontrastu a gamy.
- Filtry
Reliéf
Vyprat
86
Mozaika
Kontura
Parabola (konkávní / konvexní)
87
Posterizace
Doostřit
Rozostřit
Solarizace
88
- Převrátit
Vodorovně
Svisle
- Inverze
89
- Prolnutí
- Víření
- Natočit
90
Přizpůsobení velikosti obrázku
K tomu, aby obrázek pasoval přesně do plochy budoucího obalu, můžete použít následující cesty: Objekt Vlastnosti
pozadí záložka Obraz CD. Najděte požadovaný obrázek pomocí průzkumníka a zvolte způsob jakým má být obrázek
přizpůsoben rámečku.
 
Nastavení
Výchozí nastavení
Pokud se chystáte pracovat na několika obalech, které ale budou mít podobný vzhled, můžete nastavit některé základní
parametry jako výchozí a nezdržovat se tak neustálým dílčím nastavováním Vlastností. Vyberte Objekt Výchozí
vlastnosti grafiky / Výchozí vlastnosti uměleckého textu / výchozí vlastnosti textového rámečku.
91
Nastavení programu
Pro přizpůsobení některých vlastností Nero Cover Designer vyberte Soubor Předvolby.
- Obecné
Nastavte druh písma pro dialogová okna a jestli chcete používat raději milimetry nebo palce. Pokud nechete aby se
zobrazovaly některé informační zprávy, odznačte je.
- Složky
Definujte umístění pro dokumenty, šablony a importované složky. Průzkumníka otevřete po kliknutí na Procházet.
92
- Druhy papírů
Nastavte druh papíru, na který chcete připravené CD obaly tisknout. Nebudete tak muset toto nastavení opakovat při
tisku každé položky.
- Tisk
Nastavte velikost přesahu při tisku a také kalibraci tiskárny (více informací o kalibraci v kapitole Tisk).
- Vzít zpět
Zde nastavíte kolik provedených operací je možné vrátit (například pomocí Ctrl Z).
- LightScribe
Pokud vlastníte vypalovací mechaniku, která podporuje technologii LightScribe, nastavte parametry v této záložce. Více
informací o LightScribe technologii naleznete v kapitole Burning ROM.
93
Tisk obalů
Soubor Tisk... / Náhled tisku / Nastavení tisku / Druhy papíru.
Tisk
V záložce Obecné můžete otevřít Nastavení tisku a Náhled tisku. Pokud chcete tisknou okraje nebo ořezové značky,
označte jinou možnost než Nikdy. V záložce Části obalu vyberte, které části souboru se mají tisknout a počet kopií.
Náhled tisku
Podívejte se jak bude obal vytištěn.
94
Nastavení tisku
Vyberte tiskárnu, na které chcete tisknout. Pokud kliknete na Vlastnosti zobrazí se nabídka tiskárny (například tisk
několika stránek na jednu A4, pokud chcete vytisknout zmenšený náhled obalu apod. – u každé tiskárny jsou tyto
možnosti jiné). Zvolte velikost papíru a způsob tisku na výšku nebo na šířku.
Druhy papíru
Pokud označíte možnost Uživatelem zadané druhy papíru, můžete přidat a nastavit vlastní typ papíru.
Pokud chcete vybrat jeden z přednastavených druhů, vyberte Přednastavené druhy papíru a označte Vámi
požadovaný.
Výběr nakonec potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
95
Kalibrace tiskárny
Kalibrace znamená nastavení připojené tiskárny - nadefinování základních parametrů jako je typ tiskárny, použité
inkousty a název materiálu pro tisk.
1. Nastavte tiskárnu, kterou chcete používat (Soubor Nastavení tisku).
2. Soubor Předvolby záložka Tisk.
3. Vytiskněte kalibrační list a zkontrolujte podle vytištěného listu jestli je tiskárna správně nastavena.
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -